Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Madebysens en De Opdrachtgever voor het leveren van een Website en eventuele bijbehorende of soortgelijke diensten en producten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van De Opdrachtgever uitgesloten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden altijd aan De Opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Artikel 1 Partijen

 1. Madebysens: Madebysens, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82273758, gevestigd te Amsterdam aan Ellermanstraat 15H (1114 AK), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Madebysens:
  • Website: www.madebysens.nl
  • Email: info@madebysens.nl
  • Btw-identificatienummer: NL862405579B01
 1. De Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de door Madebysens aangeboden goederen en diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Madebysens verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Madebysens en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, of de rechtsopvolgers van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen, of diens rechtsopvolgers, gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 4. Derden die door Madebysens bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders schriftelijk door Madebysens is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Madebysens van getallen, maten, gewicht, omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten in de getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Madebysens
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Madebysens.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Madebysens een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Madebysens, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 8. Indien een opdracht door meerdere Opdrachtgevers is gegeven, verbinden alle Opdrachtgevers zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Madebysens de opdracht met meerdere Opdrachtgevers aanneemt, is iedere Opdrachtgever verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 

Artikel 4A Uitvoering: Algemeen

 1. Madebysens behartigt de belangen van De Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Madebysens zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtgever erkent dat Madebysens bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Opdrachtgever zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Madebysens worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Madebysens uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Madebysens heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
 2. Madebysens zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Opdrachtgever Madebysens altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Het staat Madebysens vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door De Opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt Madebysens de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Madebysens dit als een aanvullende opdracht aan De Opdrachtgever in rekening. Madebysens mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Madebysens zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Madebysens en/of derden.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Madebysens het recht om namens en voor rekening van De Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Madebysens een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 7. Madebysens is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen/fasen na te komen.
 8. Het is De Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Madebysens niet toegestaan de door Madebysens geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Opdrachtgever vrijwaart Madebysens voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten of levering van goederen door Madebysens aan De Opdrachtgever geleverd en welke De Opdrachtgever aan een derde heeft door geleverd.
 9. Madebysens behoudt zich het recht voor alle diensten, zoals IT-diensten, (website)hosting, servers, (tele)communicatiediensten, -netwerken of hardware, marketinguitingen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Madebysens. Madebysens zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Madebysens zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Opdrachtgever gehouden zijn.
 10. Indien naar het oordeel van Madebysens een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Madebysens of derden en/of de leveringen van Madebysens worden verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, worden alle verplichtingen van Madebysens opgeschort en is Madebysens gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat De Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Madebysens onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Madebysens bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 11. Madebysens is gerechtigd om content, zoals websitecontent, marketinguitingen, die is geplaatst zijn op een server/internet/website om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten, te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Madebysens. Madebysens is eveneens gerechtigd in dat geval aan De Opdrachtgever de toegang tot de netwerkconfiguratie te ontzeggen. Het voorgaande geeft De Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Wanneer content wordt geweigerd of verwijderd omdat deze niet voldoet aan de inhoudelijke eisen, heeft Madebysens het recht om administratiekosten van EUR. 49,- bij De Opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. Madebysens spant zich ervoor in IT-diensten, zoals website(hosting), servers, hardware of emaildiensten, en content, zoals websitecontent, marketinguitingen, in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. Madebysens staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. Madebysens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. Madebysens verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten, zoals de te gebruiken techniek voor ontwikkeling van bijvoorbeeld de website en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat.

 

Artikel 4B Uitvoering: Marketing

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen behoort het voorkomen of beperken van imagoschade van De Opdrachtgever als gevolg van uitlatingen van derden niet tot de werkzaamheden van Madebysens.
 2. De beoordeling van het door De Opdrachtgever aangeleverde materiaal en de door De Opdrachtgever gedane verzoeken tot publicatie, behoort niet tot de opdracht van Madebysens.
 3. Madebysens is gerechtigd om content die is geplaatst op een multimedia te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Het voorgaande geeft De Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 4. Madebysens is gerechtigd publicatie van communicatiecontent om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Madebysens.

 

Artikel 4C Uitvoering: Drukwerk

 1. De Opdrachtgever is gehouden de door Madebysens aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Madebysens te doen toekomen.
 2. Goedkeuring van de proeven door De Opdrachtgever geldt als erkenning dat Madebysens de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
 3. Indien De Opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting, geldt dit als goedkeuring.
 4. Elke op verzoek van De Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 4D Uitvoering: IT-diensten/producten

 1. Ontwikkelde IT-diensten/producten, zoals websites, worden door Madebysens via een niet-exclusieve licenties aangeboden aan De Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever wordt geen eigenaar van IT-diensten/producten, zoals websites, tenzij anders overeengekomen of licenties worden afgekocht of als De Opdrachtgever een kopie van de gewenste programmeertaal voor de applicatie betaald wilt afnemen.
 3. Op een moment na oplevering kan blijken dat IT-diensten/producten, niet meer worden weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Madebysens failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. Indien De Opdrachtgever verlangt dat in deze gevallen de IT-diensten/producten weer optimaal functioneert en wordt weergegeven dient De Opdrachtgever hiervoor een aanvullende serviceovereenkomst af te sluiten. In het geval van een betaalde online back-up is, afhankelijk van de hoeveelheid data die dagelijks gewijzigd wordt, een snelle internetverbinding noodzakelijk. Globaal kan worden aangenomen dat binnen een window van 12 uur er per Mbit ongeveer 5Gb aan data kan worden geüpload.
 4. 4. Tenzij anders overeengekomen is Madebysens gerechtigd om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, programmatuur of databestanden. Deze voorzieningen kunnen voor De Opdrachtgever een beperking in de inhoud of duur van het gebruik met zich meebrengen. De Opdrachtgever zal deze voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
 5. Madebysens zal bij doorlopende IT-diensten van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de IT-diensten. Hiertoe behoeft Madebysens geen toestemming van De Opdrachtgever. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van toepassing.
 6. Tenzij anders overeengekomen is Madebysens nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van De Opdrachtgever. Alle gemaakte back-ups zullen na beëindiging van de overeenkomst worden vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht geldt die anders bepaald. De Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van back-ups, bijvoorbeeld voordat een update wordt uitgevoerd. Hij kan hiervoor eventueel het verzoek doen bij Madebysens.
 7. Tenzij anders overeengekomen is De Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het voeren van een adequate beveiliging.
 8. Tenzij anders overeengekomen is De Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals het controleren van instellingen, van de afgenomen goederen en diensten. Tenzij anders overeengekomen is De Opdrachtgever tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de dienstverlening van Madebysens benodigde hardware.
 9. Het is De Opdrachtgever verboden spamberichten of virussen te verzenden via de (tele)communicatiediensten of -netwerken van Madebysens en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde server verbonden te zijn in het netwerk van Madebysens. Wanneer De Opdrachtgever deze verplichtingen niet (correct) nakomt, verbeurt De Opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare boete van EUR. 1.000,-, onverminderd het recht van Madebysens om te kiezen voor vergoeding van feitelijk geleden schade. Daarnaast heeft Madebysens in dat geval het recht de domeinnaam, hosting account of server van De Opdrachtgever buiten gebruik te stellen of in zijn geheel te verwijderen.
 10. Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden conform de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving. Madebysens is niet verantwoordelijk voor de door De Opdrachtgever op de server van Madebysens geplaatste informatie. De Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De Opdrachtgever vrijwaart Madebysens onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de informatie die door De Opdrachtgever op de server wordt geplaatst.
 11. Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van Madebysens is toegestaan, mits het functioneren van de server hierdoor niet in gevaar wordt gebracht. Dit uitsluitend ter beoordeling van Madebysens. Ook verklaart De Opdrachtgever geen handelingen op de servers van Madebysens te verrichten die schade kunnen aanbrengen.
 12. Madebysens is teken- en handelsbevoegd om uit naam van De Opdrachtgever domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien De Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in deze zin ook tot stand komen door middel van wachtwoord identificatie via internet of telefonische ordering.
 13. Voor de aanvraag en het gebruik van domeinnamen zijn, naast en aanvullend op deze voorwaarden, de dan geldende algemene voorwaarden, procedures en regels van de instanties die domeinnamen registreren van toepassing (voor domeinnamen met een .nl extensie is dit bijvoorbeeld de SIDN). Op aanvraag en gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) van toepassing. Madebysens heeft geen invloed op de door deze instanties gehanteerde regels en procedures en speelt hierin slechts een bemiddelende rol; er komt derhalve uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen De Opdrachtgever en de registry.
 14. Indien op het adres van Madebysens domicilie wordt gekozen ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal De Opdrachtgever als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van de domeinnaam naar een andere hoster, het domicilie laten wijzigen, zodat Madebysens niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
 15. In het geval van wijzigingen van gegevens ten aanzien van een domeinnaamregistratie, zal De Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat deze wijzigingen onverwijld aan de betreffende registry (waaronder begrepen maar niet beperkt tot SIDN) worden doorgegeven.
 16. De Opdrachtgever vrijwaart Madebysens van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. De Opdrachtgever dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Madebysens.

 

Artikel 4E Uitvoering: Foto en Videodiensten

 1. Opdrachtgever stelt Madebysens in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking voor de uitvoering van de overeenkomst door Madebysens te verlenen. In het bijzonder op de afgesproken opnamedag(en) dient De Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat alle medewerking wordt verleend die is afgesproken of mag worden verwacht om Madebysens in staat te stellen om de opdracht te verrichten. Indien door een handelen of nalaten van De Opdrachtgever (een) extra opnamemoment moet worden gepland, is Madebysens gerechtigd om de daarvoor gemaakte uren in rekening te brengen.
 2. Madebysens is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (het bewaren van) reeds geleverde goederen en/of opgeslagen data/bestanden op datadragers. De Opdrachtgever dient hiervan zelf een back-up te maken en te bewaren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bewaart Madebysens geen (ruwe) beelden.

 

Artikel 5 Verbintenissen van De Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever stelt Madebysens in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Madebysens.
 2. Wanneer de verplichtingen in het vorige lid niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient De Opdrachtgever Madebysens hieromtrent tijdig te informeren. Madebysens is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Madebysens niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Opdrachtgever te vergoeden
 4. De Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
 5. a) Onjuistheden in de door De Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 6. b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
 7. c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Madebysens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Madebysens worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Madebysens zijn verstrekt, heeft Madebysens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Madebysens de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
 10. De Opdrachtgever is verplicht de zaken en diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien De Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Madebysens gerechtigd de zaken op te slaan of diensten uit te stellen / aan te houden voor rekening en risico van De Opdrachtgever. De Opdrachtgever is tevens verplicht de zaken af te nemen op de wijze zoals hem deze door Madebysens worden aangeboden.
 11. Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, verplicht De Opdrachtgever zich ervoor zorg te dragen dat hij, of een door hem aangewezen derde, gedurende deze periode goed telefonisch en elektronisch bereikbaar is.
 12. De Opdrachtgever is verplicht de instructies van Madebysens aangaande de communicatie online en op social media op te volgen.
 13. Tenzij anders overeengekomen is De Opdrachtgever niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van programmatuur of Software as a Service-diensten.
 14. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle op eventuele overschrijding van de overeengekomen schuifruimte of ander dataverkeer. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om ongebruikte schijfruimte en dataverkeer van een bepaalde periode mee te nemen naar de opvolgende periode. Bij overschrijding van de overeengekomen schijfruimte en/of dataverkeer is De Opdrachtgever extra vergoedingen verschuldigd.
 15. De Opdrachtgever zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Opdrachtgever aansprakelijk.

 

Artikel 6. Eigendomsoverdracht, -voorbehoud en risico-overgang

 1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Opdrachtgever nadat deze al hetgeen De Opdrachtgever ter zake uit de overeenkomst aan Madebysens verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Opdrachtgever derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Opdrachtgever verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Madebysens tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Opdrachtgever is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer De Opdrachtgever in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Opdrachtgever verplicht op verzoek van Madebysens alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Madebysens weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Madebysens het geleverde voor eigen rekening en risico te deinstalleren en retour te zenden.
 5. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 6. Tenzij anders is overeengekomen verkrijgt De Opdrachtgever (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde goederen en/of diensten, zoals programmatuur. Madebysens blijft derhalve in beginsel eigenaar van alle door Madebysens verstrekte of ingevoerde gegevens. Tenzij anders is overeengekomen heeft De Opdrachtgever geen recht op toegang/beschikking tot de broncode van de programmatuur.

 

Artikel 7 Prijzen, betaling en opschorting.

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen en bedragen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Opdrachtgever de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Madebysens aangegeven betaalmethode.
 3. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Madebysens terstond gerechtigd om De Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Madebysens is het De Opdrachtgever niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 6. Madebysens heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor de duur dat De Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Madebysens. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien De Opdrachtgever binnen een door Madebysens gestelde termijn haar verplichtingen is nagekomen en de door Madebysens opgegeven kosten van her-indienststelling heeft voldaan.
 7. Upgrading van hostingpakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. De Opdrachtgever is Madebysens per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgraded dienst is geleverd, betaling verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven. Downgrading van een bestaande dienst is alleen mogelijk per een nieuwe contractperiode. De Opdrachtgever dient de wens tot downgrading met inachtneming van een termijn van een maand voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk aan Madebysens mede te delen.

 

Artikel 8 Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De Opdrachtgever kan de overeenkomst derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij hieronder of anders is bepaald.
 2. Duurovereenkomsten, zoals servicecontracten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door De Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegperiode van tenminste 25% van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. Voor duurovereenkomsten ten aanzien van hosting, domeinnamen en e-mail geldt een looptijd van 1 jaar. Deze overeenkomst worden telkens met 1 jaar verlengd, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk verklaart de overeenkomst te willen beëindigen.
 3. Madebysens heeft het recht de overeenkomst met De Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
 4. a) De Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madebysens ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
 5. b) aan De Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, De Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
 6. c) Er op een aan De Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.
 7. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door De Opdrachtgever aan Madebysens verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Daarnaast is Madebysens gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.

 

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst of behoudens verdergaande fabrieksgarantie, verleent Madebysens geen andersluidende garanties of vergoed zij geen andere schade dan in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. De Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Madebysens hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Madebysens het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade door Madebysens.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Opdrachtgever is toe te rekenen, De Opdrachtgever Madebysens omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, De Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of De Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij De Opdrachtgever.
 5. Iedere garantie of overige aanspraak van De Opdrachtgever op Madebysens vervalt in ieder geval indien De Opdrachtgever of anderen in opdracht of met goedkeuring van De Opdrachtgever wijzigingen hebben aangebracht aan of in software, hardware of de website of de onderliggende server.
 6. Madebysens is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Opdrachtgever niet op.
 8. De Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige remedie indien De Opdrachtgever onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval De Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madebysens, eigenhandig wijzigingen in het door Madebysens geleverde aanbrengt of doet aanbrengen. De bewijslast dat een fout niet aan De Opdrachtgever is toe te rekenen ligt bij De Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht om de goederen met gepaste zorg te behandelen en zij dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de goederen/dienst deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de goederen en/of de instructies van Madebysens. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan Madebysens niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
 9. Mocht Madebysens onverwijld jegens De Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Madebysens gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Madebysens voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 10. Aansprakelijkheid van Madebysens omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Madebysens voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Madebysens heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door De Opdrachtgever te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.
 12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Madebysens tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.
 13. Madebysens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte diensten/eigendommen van derden of (social) mediaplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, WordPress en Google.
 14. Madebysens is niet aansprakelijk voor schade bij De Opdrachtgever of aan De Opdrachtgever verbonden partijen, als gevolg van uitlatingen van derden zowel on- als offline.
 15. Madebysens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van publicaties van teksten en overig materiaal dat door De Opdrachtgever is aangeleverd, goedgekeurd of niet tijdig is afgekeurd.
 16. Madebysens is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van De Opdrachtgever gebaseerd op basis van adviezen van Madebysens. Behoudens schriftelijke toestemming van Madebysens is De Opdrachtgever niet gerechtigd om op enige wijze de inhoud van adviezen bekend te maken aan derden, zij is derhalve volledig aansprakelijk ten aanzien van derden aan wie zij deze adviezen bekendmaakt.

 

Artikel 10 Privacy en Intellectueel eigendom

 1. Indien Madebysens in opdracht van De Opdrachtgever cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert De Opdrachtgever dat Madebysens daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Telecommunicatiewet en privacywetgeving. De Opdrachtgever vrijwaart Madebysens derhalve in en buiten rechte voor iedere aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ter zake.
 2. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Madebysens onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Opdrachtgever en derden verwerkt, zoals maar absoluut niet beperkt tot contactgegevens en het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waarvandaan De Opdrachtgever of derde komt en de pagina’s die De Opdrachtgever of derde heeft bezocht. Madebysens slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de betreffende registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan De Opdrachtgever te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan De Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door Madebysens gehost of verwerkt worden. Bij De Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Opdrachtgever staat er jegens Madebysens voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Madebysens van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Opdrachtgever. Madebysens zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Madebysens begrepen en komen volledig voor rekening van De Opdrachtgever.
 5. Madebysens kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde content et cetera gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.
 6. Het intellectueel eigendom voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, zoals door Madebysens verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen, komt volledig toe aan Madebysens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Madebysens hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Madebysens gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 7. Madebysens behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en andere IE-rechten voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Madebysens behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Madebysens verschaft De Opdrachtgever (slechts) een licentie om het vervaardigde eindproduct te gebruiken, maar niet om door te verkopen/overdragen of te bewerken. Madebysens is onbeperkt gerechtigd om (gedeelte van) de producties te hergebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Madebysens geen ruw beeldmateriaal en/of fragmenten, dit kan eventueel op basis van een meerprijs worden overeengekomen. In alle gevallen blijft het eigendom bij Madebysens.
 9. De Opdrachtgever verkrijgt in beginsel (slechts) een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten behoeve van het gebruik van geleverde goederen en/of diensten. Indien partijen intellectuele eigendommen beogen over te dragen, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. In dat geval blijft Madebysens voorts te allen tijde gerechtigd om deze intellectueel eigendom zonder enige beperking verder te gebruiken, ontwikkelen, over te dragen, et cetera.
 10. Wanneer De Opdrachtgever zelf content of een ontwerp aanlevert, gaat Madebysens ervan uit dat De Opdrachtgever gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat De Opdrachtgever, indien zij een (beeld)merk, afbeelding, logo of foto aan Madebysens verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. Madebysens gaat ervan uit dat geüploade (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen rechtmatig worden gebruikt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Madebysens zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
 11. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Madebysens bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Madebysens door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Madebysens de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.
 13. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor De Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Madebysens geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, storingen van internet of andere (tele)communicatiefaciliteiten, tekortkomingen door partijen van wie Madebysens bij de verlening van de diensten afhankelijk is, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Madebysens opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Madebysens onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Madebysens bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Madebysens bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

Artikel 12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Madebysens zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 13 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Madebysens is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Madebysens.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de Madebysens haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Madebysens haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd.